h
21 januari 2017

VN-Verdrag voor de rechten van gehandicapten

Teleurstelling bij de SP-fractie en de volledige oppositie. Na lang dralen heeft Nederland het VN-verdrag voor de rechten van gehandicapten geratificeerd. SP-raadslid Astrid de Jong diende daarom samen met de volledige oppositie in de gemeenteraad een motie in die de gemeente oproept om in een half jaar te inventariseren welke stappen er in Goes nog moeten worden gezet. Daarbij vroeg ze speciaal aandacht voor de al langer lopende kwestie van het invalidentoilet aan de oostzijde van het centrum, en de bushaltes bij het station die aanpassing behoeven. Wethouder André van der Reest gaf enerzijds aan het meeste dat in de motie werd gevraagd al te doen en zelfs meer, en ook de aangegeven termijn was geen probleem, maar aan de andere kant weigerde hij de motie als steun voor zijn beleid te zien of over te nemen. De coalitiefracties volgden hem, waarbij het CDA zelfs aangaf achter de inhoud van de motie te staan maar de wethouder te vertrouwen. Tja, er lijkt veel moeite te zijn gedaan om deze motie niet aangenomen te krijgen, maar waarom eigenlijk?

Lees verder
24 oktober 2016

Zorgen om nieuwe parkeerregels

De SP in Goes is bezorgd over het vervanging van de parkeerkraskaarten voor bezoekers. Deze kaarten kunnen bewoners van parkeerzones uitdelen aan hun bezoek, die de kaart met datum en kenteken achter de voorruit kunnen leggen. Dat systeem wordt vervangen door een online registratiesysteem. Bewoners moeten dan kentekens van hun bezoek aanmelden op een website van de gemeente. De SP vindt dat ongewenst. "De overheid wordt zo wel erg precies geïnformeerd over elementen uit de persoonlijke levenssfeer van de vergunninghouder". De SP-fractie heeft daarover schriftelijke vragen gesteld aan het college, dat de nieuwe regels via het gemeenteblad Samenspel bekend maakte.

Lees verder
20 oktober 2016

College steunt SP: sturen ontvangstbevestiging hoort

Het Goese college is het eens met de SP-fractie dat het sturen van een ontvangstbevestiging voor financiële aanvragen erbij hoort. GR De Bevelanden was hiermee gestopt, wat leidde tot vragen bij SP-gemeenteraadslid Astrid de Jong.  Niet verzenden van een ontvangstbevestiging leidt immers tot onzekerheid of de aanvraag wel is ontvangen. En het doet afbraak aan transparantie. Het college heeft toegezegd dit met GR De Bevelanden op te nemen.

Lees verder
15 september 2016

Politiek cafe in Goes met Sadet Karabulut.

Foto: SP Goes

Vrijdag 9 sepember vond het tweede politiek cafe plaats georganiseerd door de Goese afdeling van de SP.
Het thema was: werken zonder loon, een goede zaak?

Lees verder
13 september 2016

Een enquête is ook politiek

De gemeente Goes, lees het college van B&W, heeft de inwoners een enquête voorgelegd om daarin aan te geven waarop moet worden bezuinigd. Een mooie manier om gewone mensen erbij te betrekken? Dat had het kunnen zijn. Maar wat de SP zag, was een sturende enquete, die mensen manipuleert richting harde keuzes die de collegefracties zonder "steun van de bevolking" niet zouden durven maken. Geen wonder dus dat heel wat mensen ons benaderden met de opmerking de enquête uiteindelijk niet te hebben ingevuld. Maar straks worden wel harde keuzes goedgepraat doordat mensen een paar vinkjes hebben gezet. De SP vindt dat dat niet kan.

Lees verder
11 augustus 2016

POLITIEK CAFÉ IN GOES. WERKEN ZONDER LOON; EEN GOEDE ZAAK?

Na het eerste succesvolle Politiek Café op 13 mei wordt op vrijdag 9 september door de SP afdeling Goes het tweede Politiek Café georganiseerd. Deze keer is het thema ‘Werken zonder loon; een goede zaak?’

Lees verder
9 juli 2016

De soap Veiligheidsregio Zeeland

De SP diende donderdagavond in de gemeenteraad van Goes, samen met de Partij voor Goes, een motie van treurnis in. Onderwerp was de manier waarop door de voorzitter van het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Zeeland, Jan Lonink, een onderzoek naar onvrede afhandelde. En daarover in de media sprak. In de raad bleek daarover een breed ongenoegen te bestaan. Kwalificaties als "soap" en "partijtje vrij worstelen" werden gebruikt. Maar uiteindelijk is de stemming over de motie uitgesteld ("de motie is aangehouden"). Interview met SP-fractievoorzitter Floor van Lamoen, indiener van de motie.

Lees verder
9 juli 2016

Het spoordrama: trillingshinder blijft

Goes gaat zelf geen maatregelen nemen tegen de trillingshinder langs het spoor. Daarmee komt een einde aan een lange reeks plannen en beloften. Plannen om wat aan de trillingshinder te doen ontstonden in 2004, toen het spoor steeds drukker werd met goederentreinen. De plannen werden steeds minder specatculair: een tunnel, een verdiepte betonnen bak, een bak op maaiveldniveau. De laatste sneuvelde in 2011, met steun van de SP-fractie, toen uit onderzoek niet bleek dat dit substantieel de trillingshinder zou verminderen. Bleef over de grote bron van trillingen, de kruiswissel vlakbij de Pijlers. Die zou verplaatst tot even buiten de bebouwde kom. Een aantal jaar later en een kostenberekening verder concludeerde het college nu: dit wordt te duur. De kostenoverschrijding zou 5 miljoen euro zijn. De SP-fractie vond dat te makkelijk. "Voor het herstellen van de kades in het havengebied en het vervangen van een technische installatie konden we ook geld vinden van gelijksoortige omvang. Het is onze morele plicht om de belofte die we hebben gedaan aan de omwonenden na te komen," aldus fractievoorzitter Floor van Lamoen. De SP-fractie stemde daarom, als enige, tegen het schrappen van het plan om het kruiswissel te verplaatsen. Het wissel wordt nu door ProRail zelf vervangen door een overloopwissel. Hierdoor zal de trillingshinder wel enigszins afnemen, maar de afname is gering. En de gemeente zelf werkt en betaalt er niet aan mee.

Lees verder
9 juli 2016

Betaal geen uitkeringen met overschotten uit de zorg

Het was een stevig debat donderdagavond in de Goese gemeenteraad over het gat van bijna 2 miljoen euro dat in de Goese begroting is ontstaan bij "arbeid en inkomen". Dat gat moet natuurlijk worden gedicht, maar SP-gemeenteraadslid Astrid de Jong kon er niet bij dat dat gebeurde met geld dat over is op huishoudelijke hulp, inkomensondersteuning voor chronisch zieken en gehandicapten en tenslotte mantelzorgondersteuning. Wethouder Van der Reest verdedigde zich met de opmerking dat Goes een "goed sociaal beleid voert, beter vaak dan elders" en "het opmaken van budgetten is geen doel op zich". Astrid de Jong was hierover niet te spreken en stelde juist dat er te hard was bezuinigd op de zorg, waardoor er nu geld over is. Het is niet juist om bijstandsuitkeringen te betalen van zorggeld. De fracties van SP, Partij voor Goes en PvdA dienden een amendement in om die drie delen te schrappen uit het dekkingsplan. Het voorstel kreeg verder alleen steun van Groen Links en haalde het niet.

Lees verder

Pagina's