h
24 oktober 2016

Zorgen om nieuwe parkeerregels

De SP in Goes is bezorgd over het vervanging van de parkeerkraskaarten voor bezoekers. Deze kaarten kunnen bewoners van parkeerzones uitdelen aan hun bezoek, die de kaart met datum en kenteken achter de voorruit kunnen leggen. Dat systeem wordt vervangen door een online registratiesysteem. Bewoners moeten dan kentekens van hun bezoek aanmelden op een website van de gemeente. De SP vindt dat ongewenst. "De overheid wordt zo wel erg precies geïnformeerd over elementen uit de persoonlijke levenssfeer van de vergunninghouder". De SP-fractie heeft daarover schriftelijke vragen gesteld aan het college, dat de nieuwe regels via het gemeenteblad Samenspel bekend maakte.

Lees verder
20 oktober 2016

College steunt SP: sturen ontvangstbevestiging hoort

Het Goese college is het eens met de SP-fractie dat het sturen van een ontvangstbevestiging voor financiële aanvragen erbij hoort. GR De Bevelanden was hiermee gestopt, wat leidde tot vragen bij SP-gemeenteraadslid Astrid de Jong.  Niet verzenden van een ontvangstbevestiging leidt immers tot onzekerheid of de aanvraag wel is ontvangen. En het doet afbraak aan transparantie. Het college heeft toegezegd dit met GR De Bevelanden op te nemen.

Lees verder
15 september 2016

Politiek cafe in Goes met Sadet Karabulut.

Foto: SP Goes

Vrijdag 9 sepember vond het tweede politiek cafe plaats georganiseerd door de Goese afdeling van de SP.
Het thema was: werken zonder loon, een goede zaak?

Lees verder
13 september 2016

Een enquête is ook politiek

De gemeente Goes, lees het college van B&W, heeft de inwoners een enquête voorgelegd om daarin aan te geven waarop moet worden bezuinigd. Een mooie manier om gewone mensen erbij te betrekken? Dat had het kunnen zijn. Maar wat de SP zag, was een sturende enquete, die mensen manipuleert richting harde keuzes die de collegefracties zonder "steun van de bevolking" niet zouden durven maken. Geen wonder dus dat heel wat mensen ons benaderden met de opmerking de enquête uiteindelijk niet te hebben ingevuld. Maar straks worden wel harde keuzes goedgepraat doordat mensen een paar vinkjes hebben gezet. De SP vindt dat dat niet kan.

Lees verder
11 augustus 2016

POLITIEK CAFÉ IN GOES. WERKEN ZONDER LOON; EEN GOEDE ZAAK?

Na het eerste succesvolle Politiek Café op 13 mei wordt op vrijdag 9 september door de SP afdeling Goes het tweede Politiek Café georganiseerd. Deze keer is het thema ‘Werken zonder loon; een goede zaak?’

Lees verder
9 juli 2016

De soap Veiligheidsregio Zeeland

De SP diende donderdagavond in de gemeenteraad van Goes, samen met de Partij voor Goes, een motie van treurnis in. Onderwerp was de manier waarop door de voorzitter van het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Zeeland, Jan Lonink, een onderzoek naar onvrede afhandelde. En daarover in de media sprak. In de raad bleek daarover een breed ongenoegen te bestaan. Kwalificaties als "soap" en "partijtje vrij worstelen" werden gebruikt. Maar uiteindelijk is de stemming over de motie uitgesteld ("de motie is aangehouden"). Interview met SP-fractievoorzitter Floor van Lamoen, indiener van de motie.

Lees verder
9 juli 2016

Het spoordrama: trillingshinder blijft

Goes gaat zelf geen maatregelen nemen tegen de trillingshinder langs het spoor. Daarmee komt een einde aan een lange reeks plannen en beloften. Plannen om wat aan de trillingshinder te doen ontstonden in 2004, toen het spoor steeds drukker werd met goederentreinen. De plannen werden steeds minder specatculair: een tunnel, een verdiepte betonnen bak, een bak op maaiveldniveau. De laatste sneuvelde in 2011, met steun van de SP-fractie, toen uit onderzoek niet bleek dat dit substantieel de trillingshinder zou verminderen. Bleef over de grote bron van trillingen, de kruiswissel vlakbij de Pijlers. Die zou verplaatst tot even buiten de bebouwde kom. Een aantal jaar later en een kostenberekening verder concludeerde het college nu: dit wordt te duur. De kostenoverschrijding zou 5 miljoen euro zijn. De SP-fractie vond dat te makkelijk. "Voor het herstellen van de kades in het havengebied en het vervangen van een technische installatie konden we ook geld vinden van gelijksoortige omvang. Het is onze morele plicht om de belofte die we hebben gedaan aan de omwonenden na te komen," aldus fractievoorzitter Floor van Lamoen. De SP-fractie stemde daarom, als enige, tegen het schrappen van het plan om het kruiswissel te verplaatsen. Het wissel wordt nu door ProRail zelf vervangen door een overloopwissel. Hierdoor zal de trillingshinder wel enigszins afnemen, maar de afname is gering. En de gemeente zelf werkt en betaalt er niet aan mee.

Lees verder
9 juli 2016

Betaal geen uitkeringen met overschotten uit de zorg

Het was een stevig debat donderdagavond in de Goese gemeenteraad over het gat van bijna 2 miljoen euro dat in de Goese begroting is ontstaan bij "arbeid en inkomen". Dat gat moet natuurlijk worden gedicht, maar SP-gemeenteraadslid Astrid de Jong kon er niet bij dat dat gebeurde met geld dat over is op huishoudelijke hulp, inkomensondersteuning voor chronisch zieken en gehandicapten en tenslotte mantelzorgondersteuning. Wethouder Van der Reest verdedigde zich met de opmerking dat Goes een "goed sociaal beleid voert, beter vaak dan elders" en "het opmaken van budgetten is geen doel op zich". Astrid de Jong was hierover niet te spreken en stelde juist dat er te hard was bezuinigd op de zorg, waardoor er nu geld over is. Het is niet juist om bijstandsuitkeringen te betalen van zorggeld. De fracties van SP, Partij voor Goes en PvdA dienden een amendement in om die drie delen te schrappen uit het dekkingsplan. Het voorstel kreeg verder alleen steun van Groen Links en haalde het niet.

Lees verder
22 mei 2016

Klusjes om schulden af te lossen?

"Het is goed dat gezocht wordt naar andere manieren dan geldelijke om mensen van hun schulden af te helpen. Klussen doen kan daarbij helpen, maar dat moet niet informeel gebeuren. Mensen hebben zekerheid nodig. En het moet geen betaald werk verdringen. Wat ons betreft hoort er daarom een arbeidscontract bij." Aldus Astrid de Jong in de gemeenteraad. Afgelopen donderdag sprak de gemeenteraad van Goes over de schuldenproblematiek. Er zijn nieuwe uitgangspunten vastgelegd en de Bevelandse gemeenten willen proberen hun verschillende invullingen aan dit beleid te harmoniseren. Een ander punt waar de SP-fractie zich voor inzette is de wachttermijn om voor een volgende keer schuldhulp te kunnen krijgen. Die is nu tien jaar in Goes, maar veel korter in Reimerswaal en Borsele. "Ga naar een termijn zoals in Reimerswaal en Borsele" stelde Astrid de Jong voor. Haar motie van die strekking kreeg echter onvoldoende steun in de gemeenteraad.

Lees verder
21 mei 2016

Hondeneigenaren moeten zakjes mee

Foto: TUFOWKTM

Afgelopen donderdag nam de Goese gemeenteraad een aantal wijzigingen aan in de APV. Een zeer in het oog springende wijziging is dat hondeneigenaren voortaan een "opruimmiddel" mee moeten nemen voor hondenpoep. Het college kan bovendien voorschriften maken waaraan dit opruimmiddel moet voldoen. Fractievoorzitter Floor van Lamoen liet namens de SP-fractie weten dit een betuttelende vorm van overregulering te vinden. "Het gaat erom dat de poep wordt opgeruimd. Stel je voor dat je hondje net gepoept heeft, en daarna gooi je het gevulde zakje weg. Dan ben je daarna in overtreding." Burgemeester Verhulst meende echter dat het belangrijk was om dit in de APV op te nemen, zodat BOA's via waarschuwingen mensen zullen kunnen voorlichten dat ze echt iets moeten meenemen om de poep op te ruimen. Hij zegde wel toe dat er niet beboet zal worden op het niet meebrengen van een opruimmiddel alleen. De SP-fractie vond dit niet voldoende en bracht een amendement om de toevoeging te schrappen in stemming. Dit amendement haalde het echter niet.

Lees verder

Pagina's