h
23 februari 2017

6 maart verkiezingsdebat FNV - Mythe Goes

Foto: SP

Op maandag 6 maart wordt door FNV Zeeland een verkiezingsdebat georganiseerd. Dit debat vindt plaats in de Mythe in Goes. Namens de SP zal Cem Lacin aanwezig zijn. De bijeenkomst is vrij toegankelijk voor iedereen en begint om 19.30 uur. De zaal is open vanaf 19.00 uur.
SP Goes is aanwezig met een informatiestand.
Voor SP-leden en -stemmers is dit de gelegenheid om kennis te maken met een van 'onze' kandidaat-kamerleden. Cem Lacin staat op de kandidatenlijst op nummer 10.

Lees verder
17 februari 2017

Motie VRZ unaniem aangenomen

De gemeenteraad van Goes heeft donderdagavond een motie van SP en D66 over de problemen in de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) met algemene stemmen aangenomen. De motie roept het bestuur van de VRZ op om zichzelf en elkaar de maat te nemen en te kijken of de juiste persoon nog wel op de juiste plek zit. In de motie staan een aantal kritiekpunten op vooral het dagelijks bestuur. De gemeenteraad werd laat en zeer mondjesmaat geïnformeerd. Op klokkenluiders die zaken aanhangig maakten afwerend en negatief gereageerd. Ze werden in de pers weggezet als rancuneus door de voorzitter, burgemeester Lonink van Terneuzen. Deze laatste was veel te close met de directrice, die inmiddels het veld heeft moeten ruimen. Alle fracties gingen mee in deze kritiek of gingen nog verder. Het is nu aan de burgemeesters - zij zijn automatisch lid van het bestuur - om serieus werk te maken van een kritische terugblik en vooruitblik. Wat de SP-fractie betreft, en meerdere andere fracties in de raad spraken dat uit, zou Lonink moeten stoppen als voorzitter.

Lees verder
17 februari 2017

WIZ verzendt weer ontvangstbevestigingen

Afdeling WIZ van GR de Bevelanden stuurt weer ontvangstbevestigingen als mensen aanvragen indienen. Dit najaar stelde SP-raadslid Astrid de Jong over het niet sturen daarvan vragen aan het college. Het college gaf als antwoord het met de SP eens te zijn. Er moest echter nog overlegd worden met de afdeling zelf. Dat is inmiddels gebeurd. In de raadsvergadering van 16 februari gaf wethouder André v.d. Reest aan dat daar is besloten weer ontvangstbevestigingen te versturen.

Lees verder
1 februari 2017

Film Soy Cuba over Cubaanse revolutie

Foto: . / Internet

Goes - De SP Goes organiseert 10 februari een filmavond in de Rommerswalestraat 1 in Goes. De film die wordt vertoond is Soy Cuba uit 1964, een filmtopper uit de filmgeschiedenis.

Lees verder
21 januari 2017

Kwijtschelding hondenbelasting

In de gemeenteraadsvergadering van afgelopen donderdag diende SP-fractievoorzitter Floor van Lamoen samen met de Partij voor Goes en D66 een motie in om de mogelijkheid van kwijtschelding van hondenbelasting in te voeren. Raar dat dat nog niet gebeurd is, in een zich als sociaal profilerende gemeente als Goes. Buurgemeenten als Kapelle, Reimerswaal en Tholen (de laatste twee alleen voor de eerste hond) kennen die kwijtscheldingsmogelijkheid wel. Hij wees erop dat honden ook belangrijk kunnen zijn voor het gevoel van veiligheid en als wapen tegen eenzaamheid. De eerste berichten in de Bevelandse Bode wijzen bovendien op een hogere opbrengst dan verwacht. Namens het college stelde René Verhulst echter dat het bezitten van een hond eigen keuze is en dat er al andere kwijtscheldingsmogelijkheden zijn. Uiteindelijk werd een beslissing over de motie uitgesteld, tot er meer informatie is over de aantallen honden en aantallen kwijtscheldingen.

Lees verder
21 januari 2017

Uitverkoop Omnium?

Het Omnium verkeert in zwaar weer, maar wat de SP-fractie betreft betekent dat nog niet automatisch uitverkoop. Afgelopen donderdag sprak de gemeenteraad over een plan van het college tot "verdere concretisering van (gedeeltelijke) uitbesteding van het Omnium" te komen. Veel fracties in de raad vonden dat uiteindelijk te ver gaan. SP, D66, CDA, SGP-CU en PvdA dienden een motie in die uiteindlijk alleen niet door de VVD werd gesteund. Deze ingewikkelde motie stelt dat zelfstandig blijven van het Omnium moet worden onderzocht, naast de uitbesteding. En dat er goede criteria moeten worden opgesteld. Enkele criteria die eerder niet naar voren kwamen, zoals de bedragen die andere gemeenten betalen en de mogelijkheid houden om te investeren in de sportvoorzieningen, werden in de motie nadrukkelijk genoemd.

Lees verder
21 januari 2017

VN-Verdrag voor de rechten van gehandicapten

Teleurstelling bij de SP-fractie en de volledige oppositie. Na lang dralen heeft Nederland het VN-verdrag voor de rechten van gehandicapten geratificeerd. SP-raadslid Astrid de Jong diende daarom samen met de volledige oppositie in de gemeenteraad een motie in die de gemeente oproept om in een half jaar te inventariseren welke stappen er in Goes nog moeten worden gezet. Daarbij vroeg ze speciaal aandacht voor de al langer lopende kwestie van het invalidentoilet aan de oostzijde van het centrum, en de bushaltes bij het station die aanpassing behoeven. Wethouder André van der Reest gaf enerzijds aan het meeste dat in de motie werd gevraagd al te doen en zelfs meer, en ook de aangegeven termijn was geen probleem, maar aan de andere kant weigerde hij de motie als steun voor zijn beleid te zien of over te nemen. De coalitiefracties volgden hem, waarbij het CDA zelfs aangaf achter de inhoud van de motie te staan maar de wethouder te vertrouwen. Tja, er lijkt veel moeite te zijn gedaan om deze motie niet aangenomen te krijgen, maar waarom eigenlijk?

Lees verder
24 oktober 2016

Zorgen om nieuwe parkeerregels

De SP in Goes is bezorgd over het vervanging van de parkeerkraskaarten voor bezoekers. Deze kaarten kunnen bewoners van parkeerzones uitdelen aan hun bezoek, die de kaart met datum en kenteken achter de voorruit kunnen leggen. Dat systeem wordt vervangen door een online registratiesysteem. Bewoners moeten dan kentekens van hun bezoek aanmelden op een website van de gemeente. De SP vindt dat ongewenst. "De overheid wordt zo wel erg precies geïnformeerd over elementen uit de persoonlijke levenssfeer van de vergunninghouder". De SP-fractie heeft daarover schriftelijke vragen gesteld aan het college, dat de nieuwe regels via het gemeenteblad Samenspel bekend maakte.

Lees verder
20 oktober 2016

College steunt SP: sturen ontvangstbevestiging hoort

Het Goese college is het eens met de SP-fractie dat het sturen van een ontvangstbevestiging voor financiële aanvragen erbij hoort. GR De Bevelanden was hiermee gestopt, wat leidde tot vragen bij SP-gemeenteraadslid Astrid de Jong.  Niet verzenden van een ontvangstbevestiging leidt immers tot onzekerheid of de aanvraag wel is ontvangen. En het doet afbraak aan transparantie. Het college heeft toegezegd dit met GR De Bevelanden op te nemen.

Lees verder

Pagina's