h
21 december 2015

Kabelbelasting onvermijdelijk?

Donderdag stemde de gemeenteraad van Goes in met invoering van een belasting op kabels en leidingen. Alleen de SP-fractie stemde tegen. Bedrijven, met name Delta (gas en electriciteit) en Evides (water), moeten nu €1,57 per meter leiding gaan betalen. Verwacht wordt dat deze bedrijven de extra kosten gaan doorberekenen aan de klanten, al kan Delta dat komend jaar nog niet doen. Bij andere gemeentelijke belastingen geldt voor minima de mogelijkheid tot kwijtschelding. Dat geldt bij doorberekening door Delta en Evides niet. Daarom noemde SP-fractievoorzitter Floor van Lamoen dit een "vuile lastenverzwaring". Met een vreemde achtergrond ook. Vorig jaar startte de gemeente Hulst met deze belasting. Omdat de doorberekening door bedrijven alle Zeeuwen treft, gingen alle andere Zeeuwse gemeenten hierin mee. "Dat is dus gewoon oog om oog, tand om tand", maakte Van Lamoen zijn ongenoegen duidelijk hoorbaar. Jan-Jaap Bouma van de SGP-CU zag dat anders: "Je kunt nu met een lastenverzwaring van 10 cent een euro binnenhalen", een kans die we volgens hem niet moeten laten lopen. "Maar dan kunnen we de belasting beter op €2,50 zetten of nog hoger - laten we de rest van de Zeeuwen lekkker meebetalen", was hierop het cynische commentaar van Van Lamoen. Samen met de Partij voor Goes diende de SP een amendement in om het tarief dan in elk geval te verlagen. Er wordt namelijk veel meer geld binnengehaald dan begroot - een onnodige lastenverzwaring. "Veel fracties zijn toch wat dubbelhartig - van links tot rechts zijn we tegen lastenverzwaring, maar nu ineens niet. En de verzwaring is nog eens onnodig hoog," aldus Van Lamoen. Het voorstel haalde het echter niet, al kreeg het steun van D66 en PvdA. Ook een motie van SP en PvG om de burgers te compenseren haalde het niet. Het college was nog wel bereid om als de opbrengsten duidelijk zijn hier nog eens over te praten. Uiteindelijk gingen alle andere partijen schoorvoetend of zelfs met tegenzin akkoord. De SP-fractie bleef echter tegen.

Lees verder
17 december 2015

Laseractie

Foto: Jacqueline Kramer

In Goes heeft de
plaatselijke SP-afdeling donderdag 17 december een korte actie gevoerd om aandacht te vragen voor de
inkomensongelijkheid in Nederland. Op de televisietoren en een kantoorgebouw werd de tekst "er is genoeg voor iedereen" geprojecteerd.

Lees verder
7 november 2015

Raad moet zich zelfbewust opstellen

De gemeenteraad moet zich ten opzichte van gemeenschappelijke regelingen kritisch en zelfbewust opstellen. Daarvoor pleitte SP-fractievoorzitter Floor van Lamoen bij zijn algemene beschouwingen afgelopen donderdag in de gemeenteraad. Hij deed dit in reactie op opmerkingen van vrijwel alle fracties in de gemeenteraad in hun schriftelijke beschouwingen. Daaruit blijkt dat er breed ongemak en ongenoegen heerst over de sturing van en controle op gemeenschappelijke regelingen. "De SP-fractie denkt dat het tijd is voor een eigen opstelling van de raad. Wij zouden daarom aan alle fracties willen vragen of zij bereid zijn om met elkaar om tafel te gaan zitten en zonder college te formuleren wat wij missen en wat wij voor oplossingen zien bij het omgaan met dienstverlening, beleidsvoorbereiding en beleidsuitvering door gemeenschappelijke regelingen". Het voorstel werd in het algemeen positief ontvangen, al hadden de collegepartijen liever het college er wel bij. Bovendien gaf burgemeester Verhulst aan dat er een notitie van de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten (VZG) aankomt die dit onderwerp raakt. In de agendacommissie zal over de agendering nader worden gesproken.

Lees verder
7 november 2015

Onderzoek naar deelname gemeentelijke collectieve ziektenkostenverzekering

Het college gaat onderzoeken waarom mensen met een chronische ziekte en handicap al dan niet deelnemen aan de collectieve ziektenkostenverzekering voor de minima. De SP, PvG, PvdA en D66 hadden middels een motie bij de begrotingsbehandeling aangedrongen op zo'n onderzoek. De inkomensgrens voor deelname aan die zogenaamde CZM is vorig jaar opgetrokken van 110% naar 130% van het sociaal minimum, betaald uit gelden die bedoeld zijn voor chronisch zieken en gehandicapten. Dit jaar doen zo'n 900 Goesenaars mee. Maar de partijen hebben de indruk dat chronisch zieken en gehandicapten hiermee niet altijd goed worden bereikt. Voor hen is er ook vaak een ander aanbod. De deelname door 900 Goesenaars is ook wel aanzienlijk minder dan de verwachting van het college voor de vergoeding voor chronisch zieken en gehandicapten, waar 2250 aanvragen voor worden verwacht. Ook daar geldt 130% van het sociaal minimum als inkomensgrens. Het college zegde toe dat in het tweede kwartaal van 2016 onderzoeksresultaten zullen worden gepresenteerd waarin de vragen van de vier partijen zijn verwerkt. Dit zal aan de basis liggen van de regelingen voor chronisch zieken en gehandicapten voor volgend jaar. 

Lees verder
7 november 2015

Waar kan ik klagen?

Op de website van de gemeente Goes komt een overzicht van plaatsen waar mensen klachten kunnen indienen over dingen die wel namens, maar niet door de gemeente zijn gedaan. Op dit moment wordt alleen aangegeven hoe kan worden geklaagd over gemeenteambtenaren zelf. Door de opkomst van steeds meer gemeenschappelijke regelingen, is echter voor mensen niet altijd duidelijk waar ze terecht kunnen. Bij de begrotingsbehandeling afgelopen donderdag diende de SP-fractie samen met de CDA-fractie hierover een motie in. Het punt van de lijst met klachtinstanties nam het college over. De motie vroeg daarnaast om uit te dragen dat klachten altijd bij de gemeente zelf kunnen worden ingediend. De gemeente is immers verplicht de klacht naar de juiste instantie door te sturen. Burgemeester René Verhulst zag het namens het college echter niet zitten om als brievenbus voor alle anderen te gaan dienen. SP en CDA namen genoegen met die uitleg.

Lees verder
7 november 2015

Ledenvergadering kiest voor John

Op de ledenvergadering van woensdag 4 november heeft de ledenvergadering van de afdeling Goes met algemene stemmen John Kruiver gekozen tot organisatiesecretaris. Die functie was vacant sinds Hans Dronrijp hem vanwege gezondheidsproblemen moest neerleggen. John was al lid van het afdelingsbestuur en is de drijvende kracht achter SP-werkgroep Borsele.

Lees verder
29 oktober 2015

College onderkent problemen met hulpmiddelenleverancier Beenhakker

Het college onderkent dat er problemen zijn met de leverancier Beenhakker van WMO-hulpmiddelen, zoals scootmobiels, rolstoelen en douchekrukken. Er zijn leveringsproblemen en de klachtafhandeling kent achterstanden. Dit meldt het college in antwoord op vragen van de SP-fractie, naar aanleiding van een waslijst aan klachten die de fractie ontving. Hulpmiddelen kwamen niet of laat en als ze kwamen was het weer niet het juiste hulpmiddel. Klachten werden laat en niet adequaat opgelost. Opvallend element in het antwoord van het college is dat klachten die op de website van SWVO worden ingediend worden doorgezet naar Beenhakker, maar dat het desondanks moeizaam tot oplossingen komt. Het college heeft met Beenhakker een verbeterplan opgesteld, waarin onder andere de vestiging in Kapelle weer de spil is in de levering. Momenteel loopt een nieuwe aanbesteding voor een hulpmiddelenleverancier. Het contract met de nieuwe leverancier gaat per 1 april 2016 in.

Lees verder
17 oktober 2015

Meld uw ervaringen over telefonisch contact met GR De Bevelanden

Sinds 1 januari zijn de afdelingen werk, inkomen en zorg van de vijf Bevelandse gemeenten overgegaan naar de gemeenschappelijke regeling GR De Bevelanden, afdeling WIZ. Voor cliënten betekent dit dat zij telefonisch contact moeten leggen met het call-center van deze GR met de bedoeling dat zij door de juiste persoon worden teruggebeld. Nu de opstarttijd voorbij is, is de SP-afdeling in Goes in samenwerking met de SP-werkgroepen in Borsele en Noord-Beveland benieuwd naar ervaringen van cliënten met dit call-center en de bejegening. Staat deze GR verder van de burger? In de laatste twee weken van oktober is van maandag tot en met donderdag een telefoonlijn geopend om uw ervaringen te delen. Maandag en dinsdag: 06-20846289. Woensdag en donderdag: 06-47237857. De lijn is open van 18.30 t/m 20.30. U kunt uw ervaringen ook mailen naar goes@sp.nl.

Lees verder
17 oktober 2015

Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten alleen voor minima

"Zeer teleurstellend" aldus SP-gemeenteraadsleden Astrid de Jong en Floor van Lamoen. Zij zagen dat er geen enkele beweging bestond bij het college of de collegepartijen om met een bredere blik te kijken naar de tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten. Deze wordt in Goes alleen ingezet voor de doelgroep tot 130% van de bijstandsnorm. De regeling is bovendien ondergebracht bij de bijzondere bijstand, waardoor een vermogenstoets mogelijk is. Daarmee is het minimabeleid geworden. Onterecht vindt de SP-fractie, gesteund door PvG en PvdA. Juist ook de groepen chronisch zieken en gehandicapten die net wat meer verdienen, zijn de dupe van het vervallen van de nationale vergoedingen die er waren. Samen dienden deze fracties zeven moties in, in de hoop beweging te krijgen bij de rest van de raad. Zij kregen steevast te horen dat hun regelingen te duur waren en geen financiële dekking hadden - ook als alleen om een onderzoek werd gevraagd. Bovendien werd een aantal keer aangevoerd door wethouder André van der Reest dat verzoeken in moties in strijd waren met de participatiewet, waaronder de bijzondere bijstand valt. Zwak argument, aldus Floor van Lamoen, omdat er ook regelingen getroffen mogen worden in de WMO. De vergoeding, waarover mogelijk betrokkenen afgelopen week een brief ontvingen, verstrekt over het jaar 2015. Dit terwijl de laatste rijksvergoeding het jaar 2013 betrof. Een van de zeven moties ging hierover. Dit verschil was volgens de wethouder niet belangrijk, omdat het betaalmoment gelijk blijft en in hetzelfde jaarlijkse ritme. Toch ontraadde hij de motie. Zo is de vergoeding voor 2014 verdwenen.

Lees verder
16 oktober 2015

SP: Goes moet steentje bijdragen aan noodopvang van vluchtelingen

Over een week eindigt de huidige noodopvang van 400 vluchtelingen in de Zeelandhallen. Het college van B&W verwacht echter binnen niet al te lange tijd een nieuwe aanvraag, mogelijk ook voor een groter aantal. Het college wilde hier in de gemeenteraadsvergadering van gisteravond graag meningen over horen.

Lees verder

Pagina's