h
29 november 2014

Gele kaart voor SaBeWa

In de gemeenteraad van Goes woedde donderdag, niet voor het eerst, een flinke discussie over de wijze waarop SaBeWa met kwijtschelingsverzoeken omgaat. Er zijn verschillende dossiers van zaken die niet of niet bevredigend zijn afgehandeld. Dit is al langer een punt van ergernis in de gemeenteraad, met name Leen van Zon van de Partij voor Goes heeft zich al diverse malen tot het college gewend om te vragen om behoorlijke afhandeling. Maar ook de andere partijen in de gemeenteraad krijgen regelmatig klachten over SaBeWa. Vorige week had SaBeWa in de persoon van voorzitter Jon Herselman geprobeerd de kou uit de lucht te halen in de raadscommissie. Dit slaagde niet voldoende. Zo zei Herselman dat hij niet kon garanderen dat dossiers van "SaBeWa-oud" (uit 2012 en ouder) dit jaar nog zouden worden afgerond. De PvG diende daarom, samen met SP, D66 en PvdA, afgelopen donderdag een motie in met de oproep om de betrokken dossiers zo snel mogelijk af te handelen. Een gele kaart. Duidelijk werd dat deze motie raadsbrede steun zou krijgen. Hierop nam het college de motie over.

Lees verder
29 november 2014

Het dubbele gevoel van de decentralisaties

Tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag werd een hele rij verordeningen behandeld die de "decentralisaties" van de AWBZ verzorging, Participatiewet en de Jeugdzorg moeten regelen. Heel ingewikkelde materie, waar een flinke bezuiniging door het rijk achter shuilgaat. Duidelijk is ook al dat een en ander gaat leiden tot ontslagen. Onlangs maakten Allévo en Juvent al bekend dat er banen gaan verdwijnen. Dat kan ook niet anders als er miljoenen worden gekort in een sector waar vrijwel alle geld gebruikt wordt voor lonen. De gemeente heeft nog eigen geld bijgelegd, maar dat weegt niet op tegen de bezuinigingen. Wrang is het wel.

Lees verder
29 november 2014

Tegenprestatie als stap richting werk

De tegenprestatie uit de participatiewet wordt in Goes gebruikt om mensen weer een eerste stap richting werk te laten zetten. SP-raadslid Astrid de Jong, ondersteund door PvG en D66, diende een voorstel in om iedereen die een half jaar tegenprestatie levert ook een volgend aanbod te doen voor een stap richting werk ("reïntegratie") .  Het college van B&W nam dit voorstel in de raadsvergadering van afgelopen donderdag over. Hierdoor kan serieus werk gemaakt worden van het helpen van langdurig werklozen, die vaak weinig begeleiding meer krijgen en zo langdurig in de "kaartenbak" staan.

Lees verder
28 november 2014

Raad tegen wachttijd declaratiefonds

De gemeenteraad van Goes heeft gisteravond tegen een wachttijd gestemd voor deelname aan het declaratiefonds. Dat is een budget dat minima krijgen voor activiteiten op sportief, cultureel, recreatief of educatief gebied. Het college stelde voor een wachttijd van een half jaar in te voeren. Dit om tot uniformiteit te komen met de andere gemeenten die zijn aangesloten bij GR De Bevelanden. De PvG, SP, D66 en PvdA waren hier echter niet door te overtuigen en zij dienden een voorstel in om de wachttijd terug te draaien. Er moet ruimte zijn voor eigen Goes beleid, betoogden zij. Het college liet zich hierdoor overtuigen, waarna het voorstel van de vier partijen de steun kreeg van de gehele raad met uitzondering van de VVD.

Lees verder
21 november 2014

Vrijwilligers nemen banen over

Regelmatig zijn er berichten in het nieuws over vrijwilligers die banen overnemen die eerst betaald werden. Verdringing wordt dat genoemd. Onlangs kregen de Goese SP via diverse kanalen berichten dat dit aan de hand is bij SVRZ, locatie Ter Valcke. Een aantal contracten van mensen die in de facilitaire dienst werken wordt niet verlengd en mensen uit een arbeidspool die daar werken wordt niet langer naar hun diensten wordt gevraagd. Het zou gaan om in elk geval tussen 10 en 20 personen. Het werk dat deze mensen doen, wordt naar verluid in 2015 overgenomen door vrijwilligers die het werk onbetaald doen, met behoud van uitkering. Dit duidt erop dat de gemeente mee zou werken aan de inzet van deze vrijwilligers en dus aan de verdringing van het betaalde werk. De SP-fractie vindt dit niet acceptabel. Daarom heeft zij schriftelijke vragen aan het college gesteld. Als deze berichten juist zijn, vindt de SP-fractie dat de gemeente moet stoppen er mensen met behoud van uitkering te laten werken.

Lees verder
7 november 2014

Huize den Berg nog steeds leeg

"Waarom woont hier niemand?" plakte de SP-afdeling afgelopen februari op ramen van enkele panden uit het complex Huize den Berg. En nog steeds staan het complex grotendeels leeg. SP-fractievoorzitter Floor van Lamoen uitte er zijn frustratie over tegen wethouder Jo-Annes de Bat tijdens de begrotingsbehandeling in de gemeenteraad. Die antwoordde dat er sinds april een plan klaar ligt, maar dat de Nederlandse Zorgautoriteit nog zijn fiat moet geven. Dit omdat de eigenaar ZuidWester is, een zorginstelling, en het over veel geld gaat. Ook hij gaf aan ontevreden te zijn dat dit alles zo lang moet duren.

Lees verder
7 november 2014

Platform "Echt Goes" ook voor winkelen met weinig geld

Op de portaalsite Echt Goes van Goes als winkelstad wordt ruimte gemaakt voor ideële "winkels" als de voedselbank, de ruilwinkel en de winkel van het Leger des Heils. Zo biedt deze site ook iets aan mensen die niet of nauwelijks gewoon kunnen winkelen. Ook wordt er ruimte op gezocht om maatschappelijke organisaties die zich richten op armoedebestrijding plaats te geven om geld te werven. Een motie van die strekking van SP, Partij voor Goes en PvdA werd gisteren tijdens de begrotingsbehandeling door het college van B&W overgenomen.  Het college zegde ook toe dat het minimabeleid zal worden herschreven. SP-fractievoorzitter Floor van Lamoen wees er op dat de bijstandsnorm voor eenoudergezinnen per 1 januari drastisch wordt verlaagd, waardoor ook een groep eenoudergezinnen buiten de huidige regels voor minimabeleid in Goes zou vallen. Ook wees hij er op dat mensen die virtueel wel aardig verdienen maar heel hoge vaste lasten hebben feitelijk ook in armoede leven. Het college zegde toe in het nieuwe beleid recht te zullen doen aan beide groepen.

Lees verder
7 november 2014

Dicht de sociale en economische kloof

"Dicht de sociale en economische kloof", dat was het hoofdthema van de toelichting die fractievoorzitter Floor van Lamoen gisteren in de gemeenteraad gaf op de algemene beschouwingen van de SP. Hier volgt een deel van de toespraak die hij daarover hield:

Lees verder
7 november 2014

Verminderen armoede wordt doel in Goes

"Het bestrijden van armoede en uitsluiting" is een van de hoofddoelstellingen in de begroting voor 2015 die de gemeenteraad gisteren behandelde. Gek eigenlijk dat dan nergens in de begroting wordt aangegeven hoe armoede zich ontwikkelt. Dat gaat veranderen. Het college nam een motie van de SP en Partij voor Goes (PvG) over die vroeg om de armoede te meten en expliciet op te nemen. Vermindering van het aantal mensen in armoede wordt daarbij als doel gesteld.

Lees verder
5 november 2014

Algemene beschouwingen gemeenteraad

Morgen vindt in de gemeenteraad de behandeling plaats van de begroting. Zoals gebruikelijk sturen de verschillende fracties vantevoren schriftelijke algemene beschouwingen in. In de bijlage kunt u de inbreng van de SP-fractie lezen.

Lees verder

Pagina's