h

Nieuws uit 2011

14 juli 2011

SWVO steunt SP: centrale regiotaxi naar Zeeland

Het SWVO gaat er in de volgende aanbestedingsronde een hard punt van maken dat de centrale voor de regiotaxi in Zeeland moet komen. Bij de huidige centrale in IJsselmuiden heeft men te weinig kennis van de regio, wat er regelmatig toe leidt dat taxi's naar een onjuiste plaats worden gestuurd of dat mensen ten onrechte te horen krijgen dat het opgegeven adres niet bestaat. Het SWVO komt hiermee tegemoet aan een van de aanbevelingen die de SP-fractie vorig jaar deed in haar rapport "Taxi komt zo"

Lees verder
10 juli 2011

Asbest Nijverheidscentrum dure grap

Het opruimen van het asbest dat vrijkwam bij de brand van het Nijverheidscentrum afgelopen februari heeft ruim €555.000 gekost. De gemeente heeft hieromtrent een claim bij de verzekering ingediend. Dat blijkt uit beantwoording van de vragen die de SP-fractie hiernaar stelde. Ook hebben zich drie bedrijven met claims gemeld. Het college ziet echter geen reden om tot sanering over te gaan. Een deel van de gebouwenvoorraad van de gemeente is nieuw (geen asbest) of zal op termijn gesloopt worden. In overige gevallen voert de gemeente wel een inventarisatie uit bij verbouwingen. Het college belooft wel nog meer aandacht aan het asbest-aspect bij nieuwe aankopen te besteden en eventuele risico's te verzekeren. De SP-fractie is teleurgesteld, al kan zij begrip opbrengen dat niet voor sanering wordt gekozen voor sanering van panden die gesloopt gaan worden. Het gaat daarbij niet enkel om financiële aspecten, maar juist ook om gezondheid. Met name asbestdaken geven asbestvezels af in de omgeving als zij ouder worden en verweren.

Lees verder
8 juli 2011

College steunt SP: Ook kijken naar kruising Patijnweg

"Daar hebben we er dan een, een majeur project". Zo begon SP-fractievoorzitter Floor van Lamoen zijn verhaal in de gemeenteraad over de herinrichting van de Buys Ballotstraat. De waterafvoer wordt aangepakt, de bestrating wordt vernieuwd en er komt een verandering in het wegprofiel. De Buys Ballotstraat wordt ook een 30 km-zone. De SP-fractie was hier niet zo van onder de indruk en had liever gezien dat er voor een radicalere ingreep was gekozen voor van de rijbaan gescheiden fietspaden, wat veel meer veiligheid voor de fietsers biedt. Ook vond de fractie dat de kruising met de Patijnweg moest worden aangepakt. Voor fietsers die linksaf willen vanuit de Buys Ballotstraat is de situatie onduidelijk en gevaarlijk. Op dit laatste punt kreeg de SP-fractie steun van het college. Bij monde van burgemeester Verhulst zegde het college toe dat tijdens de werkzaamheden aan de Buys Ballotstraat gekeken zal worden naar mogelijkheden om die situatie te verbeteren met een niet al te grote ingreep. Uiteindelijk stemde de SP-fractie voor het collegevoorstel over de herinrichting, omdat het weliswaar een mager plan is, maar toch vooruitgang voor de aanwonenden.

Lees verder
8 juli 2011

Uitbreiding Sportpark 't Schenge

De gemeenteraad van Goes heeft gisteravond ingestemd met het voorstel om Sportpark 't Schenge uit te breiden door een akker in de naastgelegen groenstrook aan te kopen. Dit was een van de varianten voor het vernieuwen en verbeteren van de sportaccomodaties. Alleen de SP-fractie koos voor een andere variant, waarin een sportvereniging zou verhuizen naar Goes West. Daar heeft de gemeente een stuk grond aangekocht om daar sportvelden te kunnen aanleggen. Daarom was deze oplossing goedkoper voor de gemeente. Bovendien is de SP van mening dat de sportvoorzieningen beter over de stad verspreid moeten worden, zodat ze dicht bij de mensen zijn.

Lees verder
24 juni 2011

Goes noemt geen data kerntransporten

De burgers van Goes zullen niet geïnformeerd worden over de data van de kerntransporten door de gemeente. Dit blijkt uit antwoorden van SP-raadslid Loes Passieux aan het college van B&W in Goes. De burgemeester wordt tijdig, maar vertrouwelijk, geïnformeerd over de tijdstippen. Behalve op de vertrouwelijkheid beroept het college zich op de afspraak dat regionale of landelijke onderwerpen niet ook nog eens door iedere gemeente apart worden gecommuniceerd. De SP is hierover zeer teleurgesteld, omdat ook op regionaal of landelijk niveau geen duidelijke mededelingen worden gedaan. De globale datum van het kerntransport van eerder deze maand werd wereldkundig gemaakt door Greanpeace, iets waar een zich met openheid en transparantie presenterende overheid zich voor zou moeten schamen. Voor de burgers van Goes is het van belang te weten wanneer de transporten plaatsvinden.

Lees verder
18 juni 2011

Asbestfietstocht afgelast

Vanwege de enorme hoosbuien met windstoten is de asbestfietstocht van zaterdagmiddag afgelast.

Lees verder

Pagina's

U bent hier