h

Nieuws uit 2011

17 juni 2011

SP: voorzichtig met bouwgrondreserve

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 16 juni heeft de SP-fractie een oproep gedaan voorzichtig te zijn met de reserves van de bouwgrond. De eisen aan die reserves zijn vastgesteld in 2008, toen de woningmarkt er nog rooskleuriger uit zag dan nu. De SP-fractie stelde daarom voor om minder geld aan die reserve te onttrekken dan het college van plan was, temeer omdat de omvang van de bouwgronden waar het om gaat zal toenemen in 2011. Het SP-amendement haalde het echter niet en kreeg alleen steun van D66.

Lees verder
8 juni 2011

SP wil sanering gemeentelijk asbest

De SP-fractie wil sanering van het gemeentelijke asbest. SP-fractievoorzitter Floor van Lamoen stelde hierover schriftelijke vragen aan het college van B&W.
Bij twee recente branden, bij de Betho en het Nijverheidscentrum, is asbest vrijgekomen. Het asbest dat vrijkwam bij het Nijverheidscentrum heeft zelfs tot langdurige sluiting van de Houtkade geleid. Nu het stof is gaan liggen wil de SP weten wat de financiële gevolgen zijn geweest.Wat heeft het opruimen de gemeente gekost, en wat voor claims hangen er boven ons hoofd. Ondanks dat de gemeente zich vorig jaar niet bereid toonde om een bredere asbestinventarisatie te doen, vindt de SP het wel tijd dat de gemeente dit voor het eigen bezit oppakt.

Lees verder
7 juni 2011

Kerntransport passeert Goes

Een transport met afgewerkte splijtstofstaven uit kerncentrale Borsele heeft vandaag 7 juni Goes gepasseerd. De splijtstofstaven werden per trein naar Le Hague in Frankrijk gebracht. Een kort geding dat de gemeente Gent aanspande tegen het vervoer dwars door de stad Gent heen haalde niets uit. SP-gemeenteraadslid Loes Passieux heeft zowel mondelinge als schriftelijke vragen over het transport gesteld. In de mondelinge vragen, tijdens de extra raadsvergadering maandag over het bestuursakkoord, vroeg Loes het college zich aan te sluiten bij het protest van het Gentse schepencollege. Burgemeester Verhulst begreep de zorgen van de SP-fractie maar zag geen reden voor protest. Wel gaf hij aan dat hij als burgemeester via de Veiligheidsregio ruim op tijd van het transport op de hoogte was gebracht.

Lees verder
6 juni 2011

Ook gemeente Goes niet mee met WWnV

Ook de gemeenteraad van Goes gaat niet mee met de paragraaf over de "Wet werken naar vermogen" in het bestuursakkoord. De VNG wordt opgeroepen de onderhandelingen over de financiële waarborgen in dit deel van het akkoord te heropenen. Een motie met deze strekking van SP, GroenLinks, D66 en aanvankelijk CDA werd aangenomen. Vlak voor de stemming trok het CDA haar ondertekening in, omdat in haar ogen het college geheel tegemoet was gekomen aan de motie.. Er waren 15 stemmen voor (SP, GL, D66, toch het CDA en SGP-CU) en 8 tegen (VVD en PvdA) de motie.

Lees verder
2 juni 2011

Ledenvergadering kiest twee nieuwe bestuursleden

De ledenvergadering van de SP-afdeling Goes heeft twee vacatures in het bestuur vervuld. De nieuwe bestuursleden zijn Marianne de Leeuw uit Goes Centrum, die organisatiesecretaris is geworden, en Sunny Hegt uit Goes West, die tot algemeen bestuurslid is gekozen. Beide van harte gefeliciteerd! Op de ledevergadering is ook uitgebreid ingegaan op het bestuursakkoord en op de "stadsontwikkeling" in Goes. Een van de uitspraken van de ledenvergadering was het bevestigen dat de SP tegenstander is van de aanleg van een aquaduct onder het havenkanaal. De voorkeur gaat uit naar dichthouden van de brug in spitstijden en het creëren van meer ligplaatsen vóór de huidige ringbrug.

Lees verder
1 juni 2011

Bestuursakkoord: Extra raad op 6 juni

De door SP, D66 en GroenLinks aangevraagde extra gemeenteraadsvergadering over het bestuursakkoord zal plaatsvinden op maandag 6 juni om 17.00 uur in het Stadskantoor. De SP zal het college hier vragen geen steun te geven aan deze plannen, die desastreuse gevolgen voor gemeente en inwoners zullen hebben. De operaties om bijstand, Wajong en WSW in de "Wet werken naar vermogen" samen te brengen en AWBZ-begeleiding en de Jeugdzorg naar de gemeenten over te brengen gaan gepaard met gigantische kortingen. Deze kortingen treffen weer de zwaksten in de maatschappij. Zij zijn de dupe van de crisis zelf, die zij niet veroorzaakt hebben, en nu weer van de gevolgen van de crisis. Iedereen is van harte welkom om te zien hoe de gemeente Goes met deze funeste en asociale plannen omgaat. Het college betitelde het akkoord in de raadscommissie echter als "degelijk".

Inmiddels vindt de VNG zelf het bestuursakkoord niet meer zo degelijk. De VNG roept nu gemeentes op om niet akkoord te gaan met de paragraaf over de Wet werken naar vermogen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier